Algemene voorwaarden verkoop goederen - Dutch Broadcasting Company

audiovisuele media & journalistiek

Algemene Leveringsvoorwaarden levering  Goederen (nieuw of gebruikt).

 

Algemene voorwaarden

Bij bestellingen dient u akkoord te gaan met de hieronder genoemde voorwaarden:


1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutch Broadcasting Company en op alle met Dutch Broadcasting Company aangegane overeenkomsten.

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Dutch Broadcasting Company is ingestemd.

1.5 De internetsite van Dutch Btoadcasting Company richt zich naast Nederland op de internationale markt.

1.6 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EuroCameraCranes in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 Dutch Broadcasting Company behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van Dutch Broadcasting Company en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 Dutch Broadcasting Company is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Dutch Broadcasting Company is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit telefonisch, per fax of per E-mail kenbaar gemaakt.

2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4 Een aanbod van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
- de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
- een offerte door de Koper is getekend en door Dutch Broadcasting Company is ontvangen ingeval door Dutch Broadcasting Company een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
- de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan EuroCameraCranes Dutch Broadcasting Company via elektronische weg is verzonden en door Dutch Broadcasting Company is ontvangen.

2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres.

2.6 Koper en Dutch Broadcasting Company komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Dutch Broadcasting Company zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Dutch Broadcasting Company garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.

3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Dutch Broadcasting Company in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Dutch Broadcasting Company worden gecorrigeerd.

3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs.

3.5 Bestellingen worden onverzekerd verzonden. In dien de Koper verzekering wenst moet hij dit schrifetlijke kenbaar maken aan Dutch Broadcasting Company.

3.6 Dutch Broadcasting Company kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite.

4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via de webshop bij vooruitbetaling of door overmaking  van Koper's bank naar de bank van Dutch Broadcasting Company .

Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Een rembourszending kan geweigerd worden indien het niet besteld is of dat het te betalen bedrag niet overeenkomt. Voor overige weigeringen zal de Koper de gemaakte administratie- en verzendkosten in rekening gebracht worden. 
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op:

Bankrekening Dutch Broadcasting Company :  NL13 INGB 0004 6176 65              Bic/Swift: INGBNL 2A

Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. 

Van de betaalmethoden uitgezonderd remboursbetaling kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële Koper, is voldaan.

Dutch Broadcasting Company kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Videoholland.

4.2 In het geval door Dutch Broadcasting Company een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Dutch Broadcasting Company als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.

4.5 In geval van niet-tijdige betaling is Dutch Broadcasting Company bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd 
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Dutch Broadcasting Company er naar om bestellingen die voor 15 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst de daarop volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Voor leveringen buiten Nederland kunnen levertijden oplopen tussen 5 en 10 werkdagen. Dutch Broadcasting Company kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail, telefonisch of per fax worden gemeld.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan Euro 2.500, -. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de Koper op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.

5.5 Producten worden verzonden zonder transportverzekering. Op verzoek van Koper kan tegen betaling een transportverzekering worden afgesloten.Een eventueel eigen risico bij het afsluiten van die verzekering is voor rekening van Koper en wordt op de aankoopbon vermeld. Koper wordt geacht akkoord te zijn gegaan met een eventueel eigen risico indien hij tot betaling van de factuur is overgegaan. Koper is bij vermissing of eventuele schade van het product tijdens het transport verplicht de zoektocht van de transporteur af te wachten. Als door de transporteur is vastgesteld dat  de goederen niet meer terug te vinden zijn, kan pas daarna kan eventueel het aankoop bedrag aan Koper worden terugbetaald minus eventueel eigen risico voor de verzekering die met Koper is afgesproken. Verkoper doet er alles aan om bij vermissing of diefstal medwerking te verlenen aan de transporteur om te vermiste, gestolen of beschadigde op te sporen of te herstellen.

 

6. Ruilen en herroepingsrecht 
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven (7) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verpakking is geopend en/of het product is gebruikt, verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten. Ook gebruikte goederen vallen buiten deze regeling. Speciale bestellingen kunnen niet worden geruild. Producten en verpakking moeten bij een retourzending onbeschadigd zijn, anders vervalt het herroepingsrecht. De kosten voor retourzendingen zijn voor Koper, terzij anders in een kopersovereenkomst is vast gelegd.

6.2 Indien de consumentkoper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Dutch Broadcasting Company zorgt voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consumentkoper betaalde aankoopbedrag minus administratiekosten alsmede de verzendkosten.

6.3 Indien de consumentkoper een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag separaat in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met  Dutch Broadcasting Company is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Dutch Broadcasting Company garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.Voor genruijte goederen geldt daar daar geen garantie op wordt gegeven.

8.2 Voor gebruikte goederen geldt dat deze na een servicebeurt door Dutch Broadcasting Company worden geleverd en dat daarna alle risico’s voor Koper zijn. Retourzendingen van gebruikte goederen worden niet geaccepteerd.

8.3 Het aankoopbewijs bij nieuwe producten geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

8.4 Dutch Broadcasting Company is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Dutch Broadcasting Company . Dutch Broadcasting Company is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.5 Indien Dutch Broadcasting Company , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.6 In het geval de Koper via Dutch Broadcasting Company  een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Dutch Broadcasting Company of de fabrikant zijn verricht;

- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
- indien het product werd verhuurd of gebruikt voor commerciële doeleinden.

8.8 De Koper is gehouden Dutch Broadcasting Company  te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Dutch Broadcasting Company mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

De Koper is verplicht het product aan Dutch Broadcasting Company te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Dutch Broadcasting Company  zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.9 Bij een ongegronde klacht en/of retourzending worden er verzend- en administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht 11. Geschillen
9.1 In geval van overmacht is Dutch Broadcasting Company niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Koper kan alleen bij overmacht de aankoop annuleren na 30 wachtdagen. Indien een deel van de goederen binnen die tijdsperiode wel zijn afgeleverd en die onlosmakkelijk afhankelijk zijn van de produchten die door overmacht nog niet zijn geleverd, kunnen die producten na 30 dagen geretouneerd worden door Koper.

10. Intellectuele eigendom
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Dutch Broadcasting Company , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede –al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Broadcasting Company , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Geschillen                                                                                                       Geschillen ook bij buitenlandse leveringen vallen onder Nederlands recht.